Afdrukken

Privacy

NPA Security Consulting v.o.f. (NPA) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy als klant en/of bezoeker van deze site. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

NPA houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de wet van 8 december 1992 (gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die richtlijn 95/46/EG omzet) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit met name dat:

  • De persoonsgegevens enkel mogen worden verzameld en verwerkt met de bedoeling in te gaan op het verzoek om inlichtingen dat u heeft gedaan;
  • De persoonsgegevens niet worden meegedeeld aan derden, noch worden gebruikt voor commerciële doeleinden;
  • U het recht heeft kennis te krijgen van uw persoonsgegevens, u de juistheid ervan kan nagaan en desbetreffende fouten kan laten verbeteren. Daartoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de site (info@npasc.be);
  • NPA verbindt zich ertoe de beste veiligheidsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens die u heeft verstrekt.

 

 

Contact

+32 (0)477 61 29 87
+32 (0)475 72 72 45